Gör karriär med oss

FÖRETAGSVÄRDERING

Professionell företagsvärdering för alla bolag och branscher. 

UTFÖRDA BOLAGSVÄRDERINGAR
0 +

BESTÄLL FÖRETAGSVÄRDERING IDAG

Vi på Calculate har arbetat med företagsvärdering i mer än tio år.

Vi erbjuder en träffsäker och pålitlig analys av värdet på ett företag – oavsett om det är ditt eget eller någon annans.

Pris Från 5 995 Kronor

Våra analyser utgår alltid från kundens behov och bygger på de tre senaste bokslutsåren. På så sätt får du alltid en balanserad och tillförlitlig värdering. Vår företagsvärdering passar alla bolag, stora som små, och kommer med ett mycket konkurrenskraftigt pris

Rapporten innehåller:

Företagsvärdering från Calculate

Vi på Calculate är experter på företagsvärdering och har arbetat med värdering av bolag i alla branscher i mer än tio år. Vi skräddarsyr våra värderingar efter kundens behov och använder välgrundade metoder.
Vi erbjuder oberoende värderingar av bolag baserade på analys av företagets affärsdata samt ekonomiska historia. Våra noggrant dokumenterade och överskådliga rapporter är användbara vid försäljning, förvärv, generationsskiften och andra viktiga händelser.

Med över 10 000  värderade svenska bolag, inklusive statliga organisationer, är Calculate det självklara valet när du behöver en oberoende värdering av ditt bolag.

 • 10+ Års Erfarenhet: Över ett decennium som företagsvärderingsexperter.
 • Anpassad Värdering: Skräddarsydda värderingar efter kundens behov.
 • Datadriven Analys: Grundar sig i djupgående analys av interna företagsdata.
 • Mångsidig Användning: Användbara vid försäljning, förvärv och mer.

Allt om företagsvärdering

Grunderna i företagsvärdering och de viktigaste analysmodellerna

Företagsvärdering är en process som involverar bedömning av ett företags värde med hänsyn till olika faktorer såsom finansiella nyckeltal, framtidsprognoser och marknadsanalyser. Denna bedömning är av stor betydelse för personer som överväger försäljning eller förvärv av ett företag då den ger viktig insikt om företagets ekonomiska hälsa och potential på marknaden.

Hur värderar man ett företag?

Att bedöma ett bolags ekonomiska värde på marknaden, det vi kallar företagsvärdering, kan göras genom flera olika värderingsmodeller.

Det är viktigt att välja en värderingsmetod som är lämplig för företagets bransch, storlek och specifika omständigheter. Ibland kan en kombination av olika metoder ge en mer heltäckande bild av ett företags värde.

Exempel på några av de vanligaste värderingsmodellerna:

 • Avkastningsvärdering: Beräknar värdet baserat på förväntade framtida inkomster och den risk som är involverad.
 • Substansvärdering: Fokuserar på tillgångar och skulder och tar hänsyn till hur deras faktiska värde skiljer sig från bokförda värden.
 • Multipelvärdering – P/E-tal: Jämför företagets pris med dess vinst per aktie för att ge insikt i hur mycket investerare är villiga att betala för vinsten.

Detta var bara ett exempel på vanliga värderingsmetoder. Vi på Calculate använder en kombination av flertalet värderingsmodeller för att leverera en skräddarsydd och träffsäker rapport.

När är det användbart att värdera bolag?

Kunskap om företagets värde hjälper dig att fatta bättre informerade beslut.
Det kan vara avgörande vid försäljning, förvärv, partnerskap, eller när du överväger att ta in investerare.


Företagsvärdering kan också användas för att analysera konkurrenter och är ett nödvändigt underlag om du planerar att köpa ett annat bolag. Men det finns flera anledningar att känna till sitt bolags värde:

 • Finansiell Planering: Att förstå företagets värde är en grund för att utveckla långsiktiga finansiella planer och strategier.
 • Affärstransaktioner: Vid försäljning, förvärv eller fusioner är en korrekt värdering avgörande för att få en rättvis och lönsam affär.
 • Skatteplanering: Företagets värde påverkar skatteplikten vid försäljning, generationsskiften och andra transaktioner.
 • Redovisning och Rapportering: Värdering kan påverka hur vissa tillgångar och skulder bokförs och rapporteras enligt redovisningsregler.
 • Styrelsebeslut: Styrelsemedlemmar och ledningen behöver en objektiv värdering för att fatta välinformerade beslut.
 • Juridiska Ärenden: Vid rättsliga frågor som t.ex. skilsmässor eller affärstvister kan företagsvärde vara en central faktor.
 • Incitament och Belöningar: Värderingen kan påverka hur ägare och anställda kompenseras genom aktieoptioner eller andra incitament.

Hur mycket är företaget värt?

Det finns många olika faktorer som påverkar ett bolags värde. Några av de viktigaste är:

 • Affärsplan: En stark affärsplan med tydlig potential att utnyttja marknadsmöjligheter kan öka företagets långsiktiga värde.
 • Marknadspotential: Potentialen att öka marknadsandelar och erbjuda produkter/tjänster som möter efterfrågan kan höja företagets värde.
 • Skalbarhet: Förmågan att öka intäkterna utan proportionella ökningar av kostnaderna kan påverka företagets värde genom potentialen till högre lönsamhet.
 • Lönsamhet: Stabil och ökande lönsamhet signalerar att företaget genererar avkastning på investeringen och kan öka dess attraktivitet.
 • Tillväxt: Förmågan att expandera och generera ökande intäkter över tid är en nyckelfaktor som kan påverka företagets värde positivt.
 • Storleken på marknaden: Att verka på en stor och växande marknad kan indikera långsiktig framgång och därmed påverka värderingen.
 • Bolagsvärde: Ett företags historia, rykte och varumärke kan ha inverkan på dess uppfattade värde.
 • Tillgångar: En sund balans mellan tillgångar och skulder, samt ägandet av värdefulla immateriella tillgångar som patent eller varumärken, kan öka företagets värde.
 • Risk: Bedömningen av företagets riskprofil, inklusive branschspecifika risker och finansiell stabilitet, påverkar värderingen.

Därför är en oberoende företagsvärdering värdefull

Att förstå värdet av ditt företag är avgörande av flera skäl. Vid köp eller försäljning är en korrekt värdering grundläggande. Det handlar om att fastställa rättvisa priser, göra lönsamma affärer och fatta informerade beslut.

Att försöka räkna ut värdet själv kan vara utmanande. Objektivitet är nödvändig, men som ägare är det svårt att vara helt neutral. Att anlita experter för en noggrann och pålitlig värdering är ofta det bästa valet.

Genom att ha en professionell värdering från Calculate får du en bättre grund för dina beslut. Oavsett om du överväger försäljning, förvärv eller andra strategiska steg, är en exakt värdering ett viktigt verktyg.

Så när frågan om ditt företags värde dyker upp, överväg att ta hjälp av vår expertis. Det handlar om att säkra ditt företags framtid genom välgrundade beslut.

Vad är ditt företag värt?

Skaffa all information du behöver inför strategiska beslut som försäljning, förvärv eller generationsskifte. 

Modeller för värdering av företag

Professionella företagsvärderare använder sig av flera olika metoder. Vissa fokuserar på en enda modell, andra använder en kombination av flera olika modeller. Här listar vi de vanligaste metoderna för att värdera ett bolag. 

Du kan själv använda modellerna för att uppskatta värdet på ditt företag. Ingen av beräkningarna ger dock ett entydigt svar. Vi rekommenderar därför att du vänder dig till en professionell företagsvärderare som oss på Calculate om du behöver en träffsäker och oberoende värdering av ditt företag. 

Substansvärdering är en metod för att beräkna ett företags värde genom att ta hänsyn till värdet av företagets egna kapital. Eget kapital är helt enkelt skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder.

Läs mer om substansvärdering här.

Kassaflödesvärdering, även känd som DCF-värdering (Discounted Cash Flow), är den mest populära metoden för att värdera företag och används i upp till 70 procent av alla företagsvärderingar.

Avkastningsvärdering är en metod för att bedöma företagsvärde genom att analysera skillnaden mellan faktisk intjänad inkomst och kapitalkostnad. Det ger insikter om företagets förmåga att generera ekonomiskt överskott och lönsamhet över tid.

Läs mer om avkastningsvärdering här.

Multipelvärdering är en värderingsmodell som passar bäst för att fastställa värdet på börsnoterade företag. För att använda denna modell krävs det tillgång till värderingar av liknande företag, vilket oftast är enklare att få för publika bolag. Dessutom krävs det att man har tillräckligt med data från flera bolag för att kunna dra relevanta slutsatser.

Läs mer om multipelvärdering här.

Marknadsvärdering är en metod för att uppskatta ett företags värde baserat på tidigare försäljningar av liknande företag. Den här metoden är särskilt användbar för företag med en tydlig lokal närvaro, som restauranger, kaféer, butiker och hantverksföretag. Fördelen med marknadsvärdering är att du själv kan göra en grov bedömning av ditt företags värde.

Läs mer om marknadsvärdering här.

Likvidationsvärdering, som namnet antyder, är en företagsvärderingsmodell som baseras på att man utvärderar vad man skulle kunna få för företagets tillgångar om det skulle behöva avvecklas.

Läs mer om likvidationsvärdering här.

Därför behöver du en professionell värdering av ditt bolag

Företagsvärdering: En svår bedömning

Vi har nu sett olika sätt att beräkna ett företags värde. Du kan använda dessa metoder för att få en uppfattning om värdet på ditt bolag. Men att komma fram till en helt objektiv värdering kan vara en utmaning, särskilt om du själv är ägare till företaget i fråga.

Varför är det svårt?

 • Personlig koppling: Många företagsägare har byggt upp sina företag med hårt arbete och engagemang, ibland under långa perioder. Denna personliga anknytning kan leda till att de överskattar sitt företags värde.

 • Inbyggda förväntningar: Ägare tar ofta med sina förväntningar på företagets framtid och tidigare insatser i sina bedömningar. Det kan resultera i att de når en högre värdering än vad en oberoende värderingsexpert skulle fastställa.

Vikten av oberoende företagsvärdering:

 • Anlita en expert på företagsvärdering: I de flesta fall är det klokt att anlita en oberoende värderingsexpert för att utföra en professionell värdering. Vi på Calculate kan tillämpa objektiva metoder och ta hänsyn till alla relevanta faktorer för att ge en rättvis och noggrann bedömning av ditt företags värde.
 • Du behöver ett beslutsunderlag för företagets framtid
 • Du planerar att sälja företag och vill sätta ett marknadsmässigt pris 
 • Du planerar att köpa ett bolag och vill vad det är värt 
 • Jämförelser med konkurrenter i samma bransch
 • Jämförelse med din bransch som helhet
 • Du vill veta om företagets aktier är över eller undervärderade (eller bara värdet)
 • Vid generationsskiften
 • Förändringar i bolaget ägarstruktur
 • Beslut kring och hantering av försäkringsfrågor
 • Hantering av skattefrågor
 • Värdering av företaget vid skilsmässa
pexels-ivan-samkov-8127691-scaled.jpeg

Vad påverkar ett företags marknadsvärde?

Oavsett vilken metod du använder för att värdera ett företag, är det i slutändan köparnas faktiska betalningsförmåga som avgör företagets pris vid en försäljning.

Jämförelse med biltillverkare:

 • Ferrari vs. Skoda: En enkel jämförelse är som att säga att en Ferrari är naturligtvis mer värdefull än en Skoda. Men samtidigt finns det många fler potentiella köpare för en Skoda än en Ferrari. Därför påverkas ett företags verkliga värde av externa faktorer, såsom antalet potentiella köpare och deras förmåga att finansiera ett köp.

Här är de viktigaste faktorerna som påverkar ett företags marknadsvärde, oavsett värderingsmodell:

Ett företags nuvarande och förväntade lönsamhet är en av de mest avgörande faktorerna för dess värde.

Potentiell tillväxt och framtidsutsikter påverkar också värdet av ett företag. Ett företag med betydande tillväxtmöjligheter kan vara mer attraktivt för investerare.

Företagets styrka och position i förhållande till sina konkurrenter kan påverka dess värde.

Makroekonomiska faktorer, branschtrender och aktuella marknadsförhållanden spelar också en stor roll.

 

Köparnas ekonomiska situation och möjlighet att finansiera ett köp kan begränsa eller öppna upp möjligheterna för en försäljning och påverka företagets värde.

Sammanfattningsvis är ett företags marknadsvärde inte en fast faktor, utan det påverkas av en mängd olika faktorer som inkluderar lönsamhet, tillväxtpotential, konkurrenskraft, marknadsförhållanden och köparnas ekonomi. Alla dessa faktorer måste övervägas vid en företagsvärdering, oavsett vilken metod som används.

Hur räknar man ut marknadsvärdet på ett företag?

Marknadsvärdet på ett företag kan beräknas genom olika metoder, inklusive inkomstmetoden, tillgångsbaserade metoder, jämförelsemetoden och avkastningsmetoden. Dessa metoder tar hänsyn till olika faktorer som företagets inkomster, tillgångar, skulder, branschjämförelser och förväntad avkastning för att bestämma en rimlig värdering av företaget på marknaden.

Ofta används en kombination av dessa metoder för att få en mer robust och rättvis bild av företagets marknadsvärde. Valet av metod kan bero på företagets bransch, storlek, tillväxtmöjligheter och andra specifika faktorer. Det är också viktigt att komma ihåg att marknadsvärdet på ett företag kan variera över tid beroende på olika ekonomiska och marknadsförhållanden.

 1. Inkomstmetoden: Detta innebär att man baserar värdet på företagets framtida inkomster eller kassaflöde. Vanliga metoder inom inkomstmetoden inkluderar diskonterade kassaflödesmetoden (DCF) och multipelmetoden.

 2. Tillgångsbaserade metoder: Dessa metoder bedömer värdet på företagets tillgångar och skulder. Det kan innebära att man tar hänsyn till företagets bokförda värde, nettoförmögenhetsmetoden eller justerade tillgångsmetoder.

 3. Jämförelsemetoden: Detta innebär att man jämför företaget med andra företag inom samma bransch eller sektor för att bedöma dess värde. Multipelmultipel-metoden är en vanlig metod inom detta tillvägagångssätt där man jämför olika finansiella nyckeltal eller multiplar för liknande företag.

 4. Avkastningsmetoden: Denna metod fokuserar på avkastningen eller vinsten som investeraren förväntar sig få från företaget. Det kan inkludera metoder som kapitaliseringsräntemetoden eller direktavkastningsmetoden.

Har du frågor om företagsvärdering?

Vad gör ett företag attraktivt för köpare?

För dig som överväger att sälja ditt företag är det av stor vikt att förstå vilka faktorer som påverkar och ökar värdet på ditt företag. Genom att känna till dessa faktorer kan du förbereda och maximera företagets värde inför försäljningen.

Skillnader beroende på företagsstorlek:

 • Mindre företag vs. Stora börsnoterade företag: Det är också viktigt att notera att förutsättningarna och möjliga köpare skiljer sig åt beroende på om det är ett mindre företag eller ett stort börsnoterat företag som ska säljas.

Faktorer som påverkar värdet:

 • Säljarens förväntningar: Säljarens personliga förväntningar och önskemål spelar en stor roll i hur mycket de vill ha för företaget, och detta kan påverka försäljningspriset.

 • Förhandlingsförmåga: Förmågan att förhandla och nå en överenskommelse är också avgörande för försäljningspriset.

 • Köparens betalningsförmåga: Köparens ekonomiska förmåga och beredskap att betala är en central faktor som påverkar hur mycket de kan betala för företaget.

Faktorerna som driver upp ditt företags värde

Mobilitet: En Viktig Faktor Vid Företagsförsäljning

En väsentlig faktor som påverkar hur attraktivt ditt företag är för potentiella köpare är dess förmåga att flyttas eller omlokaliseras. Enklare förflyttning kan öka dina möjligheter att locka fler köpare.

Varför är mobilitet viktig?

 • Bredare köparintresse: Om din verksamhet har hög mobilitet kan den vara mer attraktiv för ett större antal potentiella köpare. Exempelvis är rena tjänsteföretag, e-handlare och andra webbaserade verksamheter lockande för en bredare grupp köpare än företag med en fast fysisk butik och en lokal kundkrets.

 • Bättre chanser för högre pris: Möjligheten att flytta företagets verksamhet kan öka dina chanser att få ett bättre pris för ditt företag. Ju mer flexibel verksamheten är när det kommer till plats, desto mer attraktiv blir den för köpare.

Allmängiltighet och Oberoende:

En avgörande faktor för att bedöma om ett företag kan säljas ligger i om det kräver specialiserad eller starkt nischad kompetens för att driva verksamheten framgångsrikt.

Varför allmängiltighet är viktig:

 • Breddad köparskara: Om verksamheten kräver särskilda färdigheter eller kunskaper minskar poolen av möjliga köpare. Ett e-handelsföretag som säljer kläder eller konsumentprodukter kan därför vara mer lockande för ett större antal köpare än ett konsultföretag inom oljeindustrin som kräver specialiserad kompetens som geolog eller marinbiolog.

 • Attraktiva företagsidéer: Företag med en stark affärsidé som inte är beroende av särskilda personers kompetens kan vara mest attraktiva.

Vikten av oberoende och lönsamhet:

 • Renommé och lönsamhet: Ett företag kan verka väldigt lönsamt på papperet, men om lönsamheten bygger starkt på ägarens personliga varumärke, som i fallet med modebloggare eller influencers, kan det vara svårt att överlåta till en ny ägare. Verksamheten är nära knuten till ägarens namn och rykte.

 • Oberoende från ägare: En grundläggande regel är att företag som inte är beroende av ägaren är lättare att sälja och har därmed ett större effektivt marknadsvärde. Det gäller även företag vars framgång inte vilar på ägarens eller de anställdas unika kunskaper.

Lönsamhet: En Central Faktor för Företagsvärde

Lönsamhet är en avgörande faktor när det kommer till att bestämma ett företags marknadsvärde och dess attraktivitet. Men det är viktigt att skilja mellan vinst och lönsamhet, eftersom dessa två inte är samma sak. För att bedöma ett företags lönsamhet måste man ta hänsyn till olika kapitalmått, inklusive eget kapital och totalt kapital.

Varför är lönsamhet viktigt?

 • Mått på lönsamhet: Ett värdefullt mått på ett företags lönsamhet är räntabilitet på eget kapital (ROE), vilket mäter hur mycket avkastning (vinst) som genereras på företagets egna kapital.

 • Exempel på skillnader: Två olika företag kan generera exakt samma vinstbelopp. Men om det ena företaget har mycket mer eget kapital investerat blir räntabiliteten på eget kapital lägre. Detta kan göra företaget mindre attraktivt för potentiella köpare eller investerare.

Tillväxt och Omsättning: Nyckelkomponenter för Företagsvärde

Företag som konsekvent upprätthåller hög omsättningstillväxt är i allmänhet mer attraktiva än företag med låg eller fluktuerande omsättning, och de tenderar att ha ett högre värde. Men det är avgörande att ha balans i omsättningen eller att fokusera på nettoomsättningen vid utvärderingen.

Varför är tillväxt och omsättning viktigt?

 • Attraktivitet i hög tillväxt: Företag med konstant hög omsättningstillväxt anses ofta vara mer attraktiva eftersom de visar potential för framtida expansion och lönsamhet.

 • Balans mellan omsättning och kostnader: Det är viktigt att komma ihåg att omsättning inkluderar kostnader. En hög omsättning betyder inte nödvändigtvis hög lönsamhet om kostnaderna är höga i förhållande till den totala omsättningen. Det kan påverka företagets värde negativt.

 • Planering och kostnadshantering: God planering är avgörande för att säkerställa en balanserad och hälsosam tillväxt. Om du överväger att sälja ditt företag kan det vara klokt att granska och helst minska kostnaderna för att öka lönsamheten.

Investeringar: Nyckeln till Lönsamhet och Tillväxt

För att en investering ska vara lönsam måste den, som tidigare nämnts, generera en avkastning som överstiger det krav på avkastning som ställs. Det är möjligt att förbättra lönsamheten genom att effektivisera kostnadshantering. Men på lång sikt är det också avgörande att investeringar har potential att bli lönsamma.

Varför är investeringar viktiga?

 • Avkastning och kostnadsstyrning: En framgångsrik investering innebär att den ger en högre avkastning än det avkastningskrav som ställs. Samtidigt är det möjligt att förbättra lönsamheten genom att effektivt hantera kostnaderna.

 • Långsiktig framgång: För att säkra en långsiktig framgång och tillväxt är det viktigt att se till att potentiella investeringar har potential att bli lönsamma. Detta innebär att investeringar måste noggrant utvärderas och planeras för att minimera risk och maximera avkastningen.

Låt oss illustrera värdedrivande investeringar med ett exempel: En lokal pizzeria som säljer 100 pizzor om dagen kan öka sin lönsamhet genom att investera i en ny ugn och anställa ytterligare en medarbetare. Nu har de kapacitet att baka och sälja 200 pizzor per dag, vilket mer än täcker sina avkastningskrav.

Varför är investeringar värdeskapande i detta fall?

 • Ökad kapacitet: Genom att investera i en ny ugn och personal har pizzerian ökat sin kapacitet för produktion och försäljning av pizzor, vilket har lett till ökad omsättning och lönsamhet.

 • Tillväxt: Denna tillväxt gör att företaget nu uppnår eller överträffar sina avkastningskrav, vilket är ett tecken på att investeringen är lönsam.

Varför kan inte alla investeringar vara värdeskapande?

 • Marknadsanalys är nödvändig: Det är dock inte säkert att en investering, som till exempel att köpa en tredje ugn, alltid är lönsam. Det kan hända att det finns begränsningar på marknaden, och även om pizzerian nu har kapacitet att producera 300 pizzor om dagen, kan de bara sälja 225 i sitt närområde. I detta fall har investeringen i den tredje ugnen inte ökat lönsamheten eller företagets värde.
 

Vanliga frågor om företagsvärdering

Värdet på ett företag kan beräknas genom olika metoder som kassaflödesvärdering (DCF), multipelvärdering, substansvärdering, marknadsvärdering, och likvidationsvärdering.

Ett företags värde kan uppskattas genom att multiplicera dess årliga vinst med en multipel som varierar beroende på bransch och marknadsförhållanden.

Företagsvärde beräknas vanligtvis genom att analysera företagets finansiella rapporter, tillväxtpotential, tillgångar, skulder och marknadsförhållanden.

Företagsvärderingar är processer och metoder för att bedöma ett företags ekonomiska värde.

Ett företags omsättning kan ofta hittas i dess årsredovisning eller genom databaser och webbplatser som erbjuder finansiell information om företag.

Ett företags vinstmarginal varierar beroende på bransch, men det är viktigt att företaget genererar tillräcklig vinst för att täcka sina kostnader och generera avkastning för ägarna.

Ett företag är lönsamt om det regelbundet genererar vinst, har positivt kassaflöde och hållbar tillväxt.

Värdet vid försäljning bestäms genom en kombination av företagets nuvarande finansiella ställning, framtida intjäningspotential och marknadsförhållanden. Samt vad en eventuell köpare är villig att betala.

Ett litet företag kan värderas genom samma metoder som större företag, men särskild vikt läggs vid ägarens roll och lokala marknadsförhållanden.

En enskild firma värderas ofta genom att analysera dess nettoresultat, tillgångar och skulder samt ägarens arbetsinsats och roll i verksamheten.

Vanliga metoder inkluderar kassaflödesvärdering (DCF), multipelvärdering, substansvärdering, marknadsvärdering, och likvidationsvärdering.

En korrekt värdering är avgörande vid försäljning, förvärv, partnerskap, skatteplanering och andra strategiska beslut.

Tiden varierar beroende på företagets komplexitet och tillgång till finansiella data, men det kan ta från några dagar till flera veckor.

Faktorer inkluderar lönsamhet, tillväxtpotential, marknadsförhållanden, konkurrenskraft och företagets tillgångar.

Det rekommenderas att utföra en värdering årligen eller vid betydande förändringar i företaget eller marknaden.

Kostnaden varierar beroende på företagets storlek och komplexitet, men priser kan börja från 5 995 kronor hos oss.

Även om vissa metoder kan användas självständigt, ger en professionell värdering en mer noggrann och objektiv bedömning.

Vid försäljning, förvärv, generationsskiften, juridiska frågor och andra viktiga affärshändelser är en oberoende värdering värdefull.

Samla in företagets finansiella rapporter, affärsplaner, marknadsanalyser och annan relevant information.