Substansvärdering av företag

För att förstå ett företags verkliga värde går investerare och analytiker bortom enbart ekonomiska resultat och kassaflöden.
Substansvärdering är metod av företagsvärdering som utgår från bolagets substansvärde.

I denna artikel kommer vi att utforska substansvärdering för företag, analysera dess fördelar och nackdelar, erbjuda konkreta exempel och diskutera användningen av substansvärdering i aktiebolag.

Innehållsförteckning

Vad är substansvärdering?

Substansvärdering är en metod för företagsvärdering som fokuserar på det bokförda värdet av ett företags tillgångar minus dess skulder. Det ger en uppskattning av det underliggande substansvärdet av ett företag baserat på dess fysiska och finansiella tillgångar.

Fördelar och nackdelar med substansvärdering

Fördelar

  1. Transparens: Substansvärdering ger en tydlig och lättförståelig bild av företagets tillgångar och skulder, vilket ger investerare och intressenter transparens.
  2. Riskhantering: Det hjälper till att bedöma företagets solvens och skyddar investerare genom att belysa om tillgångarna överstiger skulderna.
  3. Stabilitet: Substansvärdering är särskilt användbart för företag med stabil tillgångsbas, som fastighetsföretag eller investeringsfonder, där tillgångarna utgör en betydande del av värdet.

Nackdelar

  1. Immateriella tillgångar: Företag med betydande immateriella tillgångar, såsom varumärken eller patent, kan undervärderas eftersom dessa tillgångar inte nödvändigtvis återspeglas i bokförda värden.
  2. Marknadsvärde: Substansvärdering tar inte hänsyn till marknadens efterfrågan och utbud, vilket kan leda till att det verkliga värdet av tillgångarna och skulderna förbises.

Substansvärdering exempel

För att belysa användningen av substansvärdering, låt oss överväga ett exempel:
Anta att företag A äger fastigheter och mark till ett bokfört värde av 10 miljoner kronor och har en skuld på 2 miljoner kronor. Substansvärdet skulle då vara 8 miljoner kronor. Om marknadsvärdet av dessa tillgångar är högre än det bokförda värdet, kan företaget vara undervärderat enligt substansvärderingen.

Substansvärdering i aktiebolag

Hur används substansvärdering i Aktiebolag?

I aktiebolag används substansvärdering för att bedöma värdet av bolagets egna aktier. Detta kan vara relevant i samband med återköp av egna aktier eller vid fördelning av vinster till aktieägarna. Substansvärdet per aktie är ett viktigt mått som investerare och analytiker använder för att bedöma lönsamheten av att äga aktier i bolaget.

Substansvärdering – mall och formel

Mall för substansvärdering:

Att genomföra substansvärdering kan förenklas med hjälp av en mall som innefattar företagets tillgångar och skulder. Denna mall inkluderar vanligtvis inventeringen av fysiska tillgångar, som fastigheter och maskiner, samt finansiella tillgångar och skulder.

Substansvärdering kan beräknas enligt följande formel:

Substansvärde = Totala tillgångar −Totala skulder

Detta ger en enkel och direkt uppfattning om det underliggande värdet av ett företag baserat på dess balansräkning.

Substansvärdering vs Avkastningsvärdering

När det gäller att bedöma ett företags värde, uppstår ofta frågan om vilken metod som är mest lämplig: substansvärdering eller avkastningsvärdering? Svaret på den frågan beror på flera faktorer, inklusive företagets natur, tillgångsstruktur och de specifika målen med värderingen.

Substansvärdering – när det fokuseras på tillgångar och skulder:

Substansvärdering är särskilt kraftfull när ett företag har betydande fysiska tillgångar, som fastigheter eller produktionsanläggningar. Om transparens kring tillgångar och skulder är avgörande, ger substansvärdering en enkel och tydlig bild av företagets bokförda värde. Det är en metod som passar företag med en stabil och synlig tillgångsbas

Avkastningsvärdering – när framtida vinster står i fokus:

Avkastningsvärdering är mer anpassningsbar och passar särskilt bra för företag inom tjänstesektorn eller teknikföretag, där värde genereras främst genom framtida kassaflöden. Om investerare är intresserade av företagets förmåga att generera avkastning över tid och är beredda att göra antaganden om framtida prestationer, kan avkastningsvärdering vara det mest relevanta verktyget.

substansvärdering

Vanliga frågor om substansvärdering

Substansvärdering är en metod för att bedöma ett företags värde baserat på dess tillgångar minus skulder, även kallat substansvärdet. Det fokuserar på de fysiska och finansiella tillgångarna som ett företag äger, vilket kan inkludera fastigheter, utrustning, lager och likvida medel.

För att räkna ut substansvärdet, summerar man företagets alla tillgångar och drar av alla skulder. Om ett företag till exempel har tillgångar värda 20 miljoner kronor och skulder på 5 miljoner kronor, är substansvärdet 15 miljoner kronor (20 miljoner – 5 miljoner).

Substansvärde och eget kapital är liknande men inte alltid identiska. Eget kapital representerar skillnaden mellan tillgångar och skulder i företagets balansräkning och kan inkludera justeringar för immateriella tillgångar eller övervärderade tillgångar. Substansvärde fokuserar mer på den rena bokförda värdet av materiella tillgångar minus skulder.