Avkastningsvärdering – Tillämpning inom företagsvärdering

Att förstå värdet av ett företag är avgörande för investerare, företagsköpare och säljare. En metod som ofta används för att bedöma detta värde är avkastningsvärdering.

I denna artikel kommer vi att granska vad avkastningsvärdering är och ge ett steg-för-steg-exempel på hur man genomför en avkastningsvärdering för ett företag.

Innehållsförteckning

Vad är avkastningsvärdering?

Avkastningsvärdering är en metod inom företagsvärdering som fokuserar på att bedöma ett företags värde baserat på dess framtida avkastning. En central metod inom avkastningsvärdering är Diskonterad Kassaflödesanalys (DCF), vilken involverar att prognostisera och diskontera företagets framtida kassaflöden till deras nuvärde. Genom att använda en diskonteringsränta (avkastningskrav) tar DCF hänsyn till både tidsvärdet av pengar och risk.

Så här gör du en avkastningsvärdering

Att genomföra en avkastningsvärdering innebär flera steg, varav varje steg spelar en kritisk roll i att bestämma det slutgiltiga värdet av företaget.


1. Identifiera Prognosperioden:

Bestäm den tidsperiod under vilken du kommer att prognostisera företagets framtida kassaflöden. Detta kan vanligtvis vara 5-10 år beroende på bransch och företagets natur.

2. Framtida Kassaflöden:

Analysera företagets historiska resultat och branschtrender för att göra realistiska antaganden om framtida kassaflöden. Detta inkluderar intäkter, kostnader och investeringar.

3. Diskonteringsränta (Avkastningskrav):

Bestäm den diskonteringsränta som speglar investerarens avkastningskrav. Detta kan baseras på företagets kapitalkostnad och risken i branschen.

4. Diskonterade Kassaflöden:

Använd diskonteringsräntan för att diskontera de framtida kassaflödena till deras nuvärde. Detta ger en indikation på företagets värde idag.

5. Terminalvärde:

Beräkna terminalvärdet för att fånga upp värdet av företaget efter prognosperioden. Diskontera detta till nuvärde.

6. Riskanalyser:

Beakta företagsspecifika och branschrelaterade risker. Detta kan innefatta makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen och eventuella juridiska faktorer.

7. Summera Värden:

Summera det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden och terminalvärdet för att få det totala värdet av företaget.

Avkastningsvärdering – sammanfattning

Avkastningsvärdering ger en djupgående insikt i ett företags ekonomiska framtid och hjälper investerare att fatta informerade beslut. Det är dock viktigt att notera att varje avkastningsvärdering är unik, och små förändringar i antaganden kan ha betydande effekter på resultatet. Genom att följa dessa steg och anpassa dem till specifika företagsomständigheter kan du använda avkastningsvärdering som en kraftfull metod för att bedöma ett företags värde på ett systematiskt sätt. För att få en djupare förståelse och expertstöd, kan det vara klokt att konsultera med professionella finansiella rådgivare och värderingsexperter.

Vad är skillnaden mellan Avkastningsvärdering och Kassaflödesanalys?

Terminologin inom företagsvärdering kan variera något, och ibland används termerna “avkastningsvärdering” och “kassaflödesvärdering” (DCF) på ett liknande sätt. Dock refererar DCF ofta till en specifik metod inom avkastningsvärdering. Låt oss klargöra skillnaderna:

När man talar om DCF, refererar man vanligtvis till processen att använda diskonterade kassaflöden för att bedöma ett företags värde. Avkastningsvärdering kan dock också inkludera andra metoder och perspektiv för att bedöma ett företags värde, såsom jämförelsevärderingar baserade på jämförbara företag (comparable company analysis) eller jämförbara transaktioner (precedent transactions).

Vi på Calculate är experter på företagsvärdering

Vanliga frågor om avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en metod för att bedöma ett företags värde baserat på dess förväntade framtida avkastning eller kassaflöde. Den fokuserar på att estimera det ekonomiska värdet genom att diskontera framtida intäkter eller vinster tillbaka till deras nuvarande värde med hjälp av en diskonteringsränta.

Nej, avkastning och värdeutveckling är relaterade men inte samma sak. Avkastning hänvisar till intäkter eller vinster genererade av en investering över tid, medan värdeutveckling refererar till förändringen i investeringens värde, inklusive marknadsvärdet, över tid.

Avkastningsvärde är det nuvarande värdet av de framtida avkastningar som en investering eller ett företag förväntas generera. Det används ofta i avkastningsvärdering för att bestämma hur mycket en investerare bör betala för att få de förväntade framtida kassaflödena från en investering.