SWOT-analys – vad är det?

SWOT-analys är en strategisk planeringsmetod som används för att identifiera och utvärdera de interna styrkorna och svagheterna samt de externa möjligheterna och hoten som påverkar ett företag, en produkt eller en idé.

SWOT står för Styrkor (Strengths), Svagheter (Weaknesses), Möjligheter (Opportunities) och Hot (Threats).

Innehållsförteckning

SWOT-analys inom företagsvärdering

SWOT-analysen kan vara en del av den bredare analysprocessen som används vid företagsvärdering. Till exempel kan informationen om ett företags styrkor och möjligheter från en SWOT-analys påverka bedömningen av dess framtida kassaflöden eller tillväxtpotential, vilket i sin tur kan påverka företagsvärdet.

Vad betyder SWOT-analys?

SWOT-analysen ger en holistisk syn på verksamheten genom att titta på dess interna och externa faktorer. Genom att analysera och förstå dessa aspekter kan företag formulera strategier som utnyttjar sina styrkor, överkommer sina svagheter, tar tillvara på möjligheter och hanterar hot.

När använder man en SWOT-analys?

En SWOT-analys används i olika affärssammanhang och beslutssituationer. Det kan vara vid starten av ett nytt projekt, inför lanseringen av en produkt, vid företagsstrategisk planering eller som en del av regelbunden övervakning för att hålla sig uppdaterad om förändringar i företagets omgivning.

Hur gör man en SWOT-analys?

För att genomföra en SWOT-analys går man igenom fyra huvudområden:

 • Styrkor (Strengths): Identifiera och lista företagets interna resurser och positiva egenskaper som ger det en konkurrensfördel.
 • Svagheter (Weaknesses): Identifiera och lista de interna bristerna och begränsningarna som kan hindra företagets framgång.
 • Möjligheter (Opportunities): Utvärdera externa faktorer, trender och händelser som kan skapa fördelaktiga förhållanden.
 • Hot (Threats): Identifiera och utvärdera externa faktorer som kan utgöra potentiella hot mot företagets framgång.

SWOT-analys exempel:

Ett exempel på en SWOT-analys kan vara för ett nystartat tech-startup. Dess styrkor kan inkludera innovativa produkter och en kompetent personal. Svagheter kan vara brist på varumärkeskännedom och begränsad finansiering. Möjligheter kan vara en ökande efterfrågan på tekniska lösningar, medan hot kan inkludera stark konkurrens och snabba teknologiska förändringar.

En SWOT-analys för denna tech-startup skulle med andra ord kunna se ut så här.

 • Styrkor (Strengths): Innovativ teknik, kompetent team.
 • Svagheter (Weaknesses): Begränsad varumärkeskännedom, begränsad finansiering.
 • Möjligheter (Opportunities): Ökande efterfrågan på teknologiska lösningar.
 • Hot (Threats): Stark konkurrens, snabba teknologiska förändringar.

 

Genom att noggrant analysera dessa faktorer kan företaget utveckla strategier för att bygga på sina styrkor, överkomma sina svagheter, utnyttja möjligheter och hantera hot.

SWOT-analys mall:

En SWOT-analysmall är ett användbart verktyg för att strukturera och dokumentera analyser. Den kan innehålla fyra huvudsektioner för styrkor, svagheter, möjligheter och hot, och för varje sektion specificeras de identifierade faktorerna.

Nedan har vi på Calculate förberett en mall som du och ditt företag kan följa.

Styrkor (Strengths):

 • Skapa en sektion för att identifiera och beskriva företagets interna styrkor. Detta kan inkludera kompetenta medarbetare, innovativa produkter eller starka varumärkesrelationer.
 • Utveckla varje identifierad styrka genom att ge konkreta exempel och relatera dem till aktuella framgångar eller fördelar.

 

Svagheter (Weaknesses):

 • Dedikera en del av mallen för att granska och definiera interna svagheter. Det kan vara begränsad finansiering, tekniska begränsningar eller organisationens interna processer.
 • Erbjud möjliga lösningar eller strategier för att övervinna varje svaghet och förbättra organisationens övergripande effektivitet.

 

Möjligheter (Opportunities):

 • Reservera en plats för att identifiera externa möjligheter, såsom föränderliga marknadstrender eller efterfrågan på nya produkter och tjänster.
 • Diskutera hur företaget kan dra nytta av dessa möjligheter och formulera konkreta åtgärdsplaner för att kapitalisera på dem.

 

Hot (Threats):

 • Skapa en sektion för att utvärdera de externa hot som kan påverka organisationen negativt. Det kan inkludera konkurrensintensifiering, regeländringar eller ekonomiska svängningar.
 • Diskutera riskhanteringsstrategier och åtgärder för att minimera påverkan av hoten.

 

Sammanfattning:

SWOT-analys är en kraftfull metod för strategisk planering som ger en omfattande översikt över företagets inre och yttre faktorer. Genom att genomföra en SWOT-analys kan företag göra informerade beslut och utveckla strategier som positionerar dem för framgång i den dynamiska affärsvärlden.Vanliga frågor om SWOT-analys

En SWOT-analys görs genom att identifiera och analysera ett företags styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Processen inkluderar:

 • Styrkor: Interna faktorer som ger företaget en fördel över konkurrenter.
 • Svagheter: Interna faktorer som kan hindra företagets framgång.
 • Möjligheter: Externa faktorer som företaget kan dra nytta av.
 • Hot: Externa faktorer som kan skada företagets verksamhet. Genom att kartlägga dessa aspekter kan företag utveckla strategier för att förbättra och skydda sin position på marknaden.

En SWOT-analys är ett verktyg för strategisk planering som hjälper företag att identifiera och analysera sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det ger en översikt över både interna och externa faktorer som påverkar företagets förmåga att uppnå sina mål.

SWOT-analys inkluderar identifiering av hot (Threats), vilket är en del av riskanalysen. Men en fullständig riskanalys går ofta djupare och involverar specifik bedömning och hantering av alla potentiella risker som kan påverka ett företag. SWOT är mer bred och strategisk i sin natur.

SWOT-analyser används i olika sammanhang, såsom:

 • Strategisk planering: För att utveckla långsiktiga mål och strategier.
 • Marknadsföringsstrategier: För att förstå hur företaget står sig på marknaden.
 • Projektplanering: För att bedöma projektets styrkor och svagheter innan start.
 • Konkurrensanalys: För att jämföra företagets position med konkurrenterna.
 • Ny produktutveckling: För att bedöma potential och risker för nya produkter.